[K12学习]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十六第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第1课孟德尔的豌豆杂交

+K12
()
(30 100 )
( 7 5 35 ) 1.(2017) ( )
A. B. C. D. CC 2. ( ) A.F1 B.F1 C. D. DF1 A F1 B C D 3.(2018)-- ( ) A." F1 F2 " B."" +K12

+K12
C."" D."" B" F1 F2 "A " "B " " F1 11C " "D F1 4. ( ) A. B. C. D. B AD F1 F1 C B 5.(2018)( ) A. B. C. D. C +K12

+K12
6.(2018) ()( ) A. B. 1/4 C. D. D A a Aa(aa)(AA Aa) 1/41/2=1/8 AA Aa 7. ( )
A. 1/4 B. 1 C. 4 D. 4 D 3/4 A B 2 C 2 4 D ( 2 35 ) 8.(20 )(2018)(R)(r) F1 F1 F2 31()() +K12

+K12

(1)________________

(2)______________________

(3)______________________________

(4)____________________

__________(5)

________________(1)( F1 )(2) F2 31 (3) F1 F1 Rr =11(4)

--(5)DD

dd

(1)

(2) F2 31 (3)=11

(4) --

(5)

9.(15 )(2018)

90

1

F1A3036 1 D

F1
=11

B30 +K125 1

E+K12

C30F(1)________________

(2) B

________________________________

(3) B ________

(4)____________

(5) F __________________

(6)AB 31 11 _________

(1) A "" C(2)B

=31

(3)B F1 5 1 =51 RRR xRr

y(2x+y)/y=5 x/y=2 RRRr=21

(4) D

E

(5) 31

(6)( A RRRRRRRr

RrRr B RRrrRrrr )

(1) A

(2)=31 (3)21

(4) DE (5)=31

(6)

1.(6 )(2018) (TS TL )TS TL ( ) +K12

+K12

A.3/4

B.1/3

C.1/2

D.1/4

D(TS TL )TS

TL TSTS TSTS

TSTL TSTL

1/2TSTS 1/2TSTL

(1/2)(1/2)=1/4

2.(6 )

8 ()5

64

611

00

9

( )

A.

B.

C.

D.(1) 11

(2)C

AB

C D +K12

+K12

3.(18 )(H-f)(H)

( 1 ) 2

1 H H-f

H() H-f()

1.12

1.3714.2

7.6

2

()

1

H-fH

470

2

H-fH

430

3

F1

4

F1H

3412 490

(1)______ 12 ________

(2)F1 ____________________ F1 H-f _______________

(3)________

(1) 12

(2)F1 3412 31 F1 H-f =11

(3)

(1)

(2)31 =11 () (3)(1)

+K12

+K12
(2) aa a a =31 Aa AaAaAa3A_1aa =11Aaaa1Aa1aa AAAa AAAA AAaa (3)
+K12


相关文档

[K12配套]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十六第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第1课孟德尔的豌豆杂交
【推荐K12】2019届高考生物一轮复习课时分层作业十六第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第1课孟德尔的豌豆杂
[K12学习]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆杂交
【K12】2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆杂交实
[k12精品]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆杂交
[配套k12学习]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十六第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第1课孟德尔的豌豆
【推荐K12】2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆杂
推荐K12学习2019版高考生物一轮复习第五单元遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十六孟德尔的豌豆
[K12配套]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆杂交
[配套k12学习]2019届高考生物一轮复习课时分层作业十七第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第2课孟德尔的豌豆
电脑版